OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Směrnice poskytovatele ubytování o zpracovávání osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s odesláním Vámi vyplněného kontaktního formuláře, nebo pobytem hostů v našem zařízení.

 

Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Monadiko s.r.o. se sídlem Třeboň, Stará Hlína 47, PSČ 379 01, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C26951, IČ 06618031.

 

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu Vašich osobních údajů:

Petr Němec
e-mail: info@rozmberskachalupa.cz,
 tel.č.: 774 903 023.

 

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé

Markéta Šírková – účetní firma se sídlem Třeboň II, Mlýnská 970, PSČ 379 01, IČ 60856106.

 

Přehled zpracování osobních údajů

název zpracování

osobních údajů

účel zpracování

kategorie osobních údajů

právní titul

upřesnění právního titulu-zákon

zdroj od koho získáno

doba uložení nebo lhůta pro výmaz

příjemci údajů

Rezervace ubytování:
příjem informací z internetových portálů

Rezervace pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Rezervační portál

Po dobu 5 let od obdržení poptávky

Nejsou

Rezervace ubytování:

na recepci osobně nebo telefonicky

Rezervace pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

Po dobu 5 let od rezervace

Nejsou

Evidence údajů v knize hostů

Zajištění pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

Po dobu 5 let od začátku pobytu

Nejsou

Předání údajů cizinecké policii

Splnění právní povinnosti – §102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Právní povinnost

 

Subjekt údajů

Po dobu 6 let od ukončení pobytu

Cizinecká policie

Evidence hostů v databázi klientů

Zrychlení rezervace stálých hostů

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do doby podání námitky

Nejsou

Předání údajů místně příslušné obci

Poplatek z pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Právní povinnost

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §1, písm. b) a 3

Subjekt údajů

Po dobu 6 let od provedení posledního zápisu v evidenční knize

Místně příslušná obec

Účtenky a faktury- doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH § 35 a 35a

Subjekt údajů

Po dobu 10 let

Finanční úřad

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do doby podání námitky

Nejsou

Zákaznický systém pro hotelové služby

Poskytování slev při opakovaných službách

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do doby podání námitky

Nejsou

 

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly: jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definována v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.

Doba uložení: znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci: zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů: zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy část osobních údajů získáváme od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste uskutečnili rezervaci. Vzhledem k většímu počtu těchto správců a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do kancelářské místnosti budovy, jejíž vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a celá místnost je chráněna zabezpečovacím systémem.

 

Zákonem povinné údaje

V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem ( např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití našich ubytovacích služeb tyto:

– Jméno,

– Příjmení,

– Datum narození ( rodné číslo),

– Adresa,

– Doba ubytování,

– Číslo a typ dokladu, případné vízum,

– Účel pobytu.

 

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů ( fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

právo

upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu dle našich možností.
Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.
Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva s svoboda jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdybychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení, nebo kdybychom neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky   a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech založených na právních titulech-plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám ho ve formátu .pdf s pojmenovanými sloupci.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpovíme, můžete podat stížnost na Úřad ochrany osobních údajů.

Způsoby výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost následujícími způsoby:

Na naší recepci bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení.
Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou bezplatné.

Jsou-li žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky, zašlete ji e-mailem na adresu info@rozmberskachalupa.cz s platným elektronickým podpisem. Bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být žádost uznána. Do žádosti uveďte identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, o výkon jakého práva žádáte ( vizte kapitola popis práv subjektů údajů), upřesnění žádosti ( např. v případě opravy doplňte správné údaje), telefonický kontakt pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.


Ve Staré Hlíně, dne 1.4.2024.